תקנון עמותת חומש

אושר בתאריך 23/12/2008

 

א. שם, מטרות וסמכויות:

1.שם העמותה וכתובתה:

א. שם  - חומש - החטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים בישראל.

ב. כתובת - אצל איגוד העובדים הסוציאליים, רחוב ארלוזורוב 93, תל אביב 62098

2. מטרות העמותה ותפקידיה:

מבוא:

העמותה הינה עמותה הפועלת ליד איגוד העובדים הסוציאליים ומאגדת בתוכה עובדים סוציאליים העוסקים בתחום השיקום והפועלים למען אנשים עם נכויות.

העמותה תפעל בזיקה לאיגוד העובדים הסוציאליים.

 

מטרות חומש:

* להוות מסגרת ארגונית - מקצועית לעובדים הסוציאליים העוסקים בתחום השיקום.

* יצירת קבוצת השתייכות לעובדים בתחום השיקום ופתוח מנהיגות מקצועית.

* שיפור רמתם המקצועית של העובדים בתחום השיקום.

* העמקת הידע המקצועי בתחום השיקום והפצתו.

* מעורבות והשפעה על מדיניות ועל חקיקה בתחום השיקום.

* הרחבת הקשרים עם תחומים מקצועיים קרובים ועם אנשי מקצוע בארץ ובחו"ל.  

* שיתוף פעולה עם ארגוני הנכים בישראל ובחו"ל.

 

ב. חברות

1. רשאים להתקבל כחברים בעמותה עובדים סוציאלים הרשומים בפנקס העובדים הסוציאליים ומזדהים עם מטרות העמותה.

2. קבלת חברים

2.1.1 עובד סוציאלי החפץ להיות חבר בעמותה ימלא טופס בקשה לחברות הכולל שם ומשפחה ותעודת זהות וישלם דמי חבר שנתיים שיאושרו על ידי הועד המנהל.

2.1.2 החלטה הסופית בדבר קבלה לעמותה נתונה בידי ועדת חברות. במקרה סירוב יכול המבקש לערער בפני ועדת ערר.

3. פקיעת חברות

3.1.1 במקרה של אי תשלום דמי חברות עד לסוף השנה התקציבית.

3.1.2 עפ"י החלטת הועד המנהל באם פועל החבר בניגוד למטרות העמותה.

3.1.3 על אף האמור לעיל, חברותו של חבר העמותה לא תפקע אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו.

 

ג. אסיפה כללית

1. הרכב האסיפה הכללית

1.1 כל חברי העמותה הרשומים ומשלמים דמי חבר שנתיים.

2. תפקידי האסיפה הכללית

2.1 האסיפה  הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש הועד ותחליט על אישורם.

2.2 תבחר ותאשר את הועד המנהל ואת ועדת הביקורת מתוך חברי העמותה. זאת בכפוף לנאמר בסעיף ד' 3.

2.3 תאשר שינויים בתקנון.

2.4 תאשר את יו"ר ועדות הרשות בעמותה.

 

3. כינוס האסיפה

3.1 האסיפה הכללית תכונס אחת לשנה לפחות.

3.2 זימון מיוחד עפ"י בקשת הועד המנהל וזאת במקרים:

3.2.1 עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת.

3.2.2 עפ"י דרישה של עשירית מכלל חברי העמותה.

3.3 לא כינס הועד המנהל את האסיפה הכללית כדין, תוך 21 יום מיום  שהוגשה הבקשה לפי המפורט לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אספות בידי הועד המנהל.

3.4 יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו בידי הועד המנהל.

3.5 תשלח הודעה לכל חבר עמותה לפחות חודש מראש ובה יצוין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

4. מנין

4.1 המניין החוקי לאסיפה הכללית יהיה באם נכחו שליש מחברי האסיפה הכללית.                                                                                    

4.2 בחלוף מחצית השעה, יראו את האסיפה כחוקית בכל מנין  שהוא.

לאחר חלוף מחצית השעה כאמור, יהיו הנוכחים רשאים  לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

5. הצבעה

5.1 באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית.

5.2 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של הנוכחים.

 

6. פרוטוקול

6.1 יו"ר העמותה ישמש כיו"ר האסיפה הכללית. בהעדרו תבחר האסיפה יו"ר  לישיבה.

6.2 בכל אסיפה כללית ינוהל רישום פרוטוקול.

6.3 הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה הכללית, ניהולה וקבלת החלטותיה.

6.4 רשאי חבר האסיפה הכללית להגיש הסתייגות או התנגדות לסעיף ספציפי בפרוטוקול. ההתנגדות או ההסתייגות חיבות להיות מוגשות בכתב תוך שבועיים מיום קבלת הפרוטוקול.

 

ד. הועד המנהל

1. הרכב הועד המנהל

1.1  חבר עמותה שהאסיפה הכללית החליטה על בחירתו.

1.1.1 הודעה מוקדמת על בחירת ועד מנהל תשלח לכל  כינוס חברי העמותה שישה שבועות לפני כינוס העמותה.                                                                                                           

1.1.2 חברים הרוצים להיבחר לוועד המנהל ישלחו הודעה בכתב, ליו"ר העמותה.

1.1.3 על ההודעה להגיע למשרד העמותה עד שבועיים לפני התכנסות האסיפה הכללית.

1.1.4 ההצבעה תהיה חשאית.

1.1.5 ועדת הקלפי תורכב משלושה חברי האסיפה הכללית אשר לא הגישו את מועמדותם לוועד המנהל.

1.1.6 מליאת האסיפה הכללית תאשר את החברים הנבחרים לוועד המנהל.

1.2 מספר חברי הועד המנהל לא יעלה על 21 איש.

2. תפקידים וסמכויות

2.1 קביעת מדיניות העמותה.

2.2 בחירת יו"ר הועד המנהל.

2.3 בחירת גזבר העמותה.

2.4 אישור תכניות הפעולה של הועדות או התחומים, או כל גוף אחר שהעמותה הקימה לצורך קידום ענייניה.

2.5 אישור תקציב העמותה

2.6 דיווח על פעילות העמותה בפני האסיפה הכללית.

2.7 מינוי חברי ההנהלה המצומצמת.

2.8 המלצה על יו"ר ועדות רשות.  

2.9 הכנת דו"ח של הכנסות העמותה והוצאותיה בכל שנת מס, בהתאם לסעיף 36(א) לחוק העמותות.

 

3. תקופת הכהונה

3.1 משך קדנציה יהיה עד 4 שנים מיום אישור התקנון.חברות מכסימלית תהיה שתי קדנציות רצופות, קרי, 8 שנים רצופות. לאחר הפסקה של קדנציה ניתן יהיה להיבחר שוב לוועד המנהל.                                                                      

3.2 חבר הועד המנהל שנעדר במשך 3 ישיבות רצופות יחשב כמתפטר מהוועד המנהל.

3.3 במקום חבר הועד המנהל המתפטר יכנס המועמד שנבחר במקום הבא אחריו ברשימת המועמדים לוועד המנהל באסיפת הנציגים.

 

4. ישיבות הועד המנהל

4.1 הועד המנהל יתכנס אחת לשלושה חודשים.

4.2 הזמנה בפירוט סדר היום תשלח לחברי הועד המנהל 14 יום לפחות לפני המועד שנקבע.

4.3 סדר היום יקבע על ידי יו"ר הועד המנהל הועד ו/או בקשות של חברי הועד המנהל, אשר הודיעו על כך מראש ליו"ר הועד המנהל.

4.4   בישיבות הועד המנהל ירשם פרוטוקול שיחתם על ידי יו"ר הועד המנהל. כל ישיבה תתחיל באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת.

 

ה. ההנהלה המצומצמת

1. הרכב ההנהלה המצומצמת:

1.1 ההנהלה המצומצמת תכלול את יו"ר הועד המנהל, גזבר העמותה ושלושה מחברי הועד המנהל שיבחרו ברוב קולות ע"י חברי הועד המנהל.

2. בחירת ההנהלה המצומצמת:

2.1 בישיבה הראשונה לאחר בחירתו יבחר הועד המנהל את ההנהלה המצומצמת.

2.2 חברי הועד המנהל הרוצים להיבחר, יציגו מועמדותם בישיבה זו.

2.3 הבחירות תהינה חשאיות.

3. תקופת הכהונה:

3.1 משך הקדנציה יהיה שנתיים עם אפשרות לבחירה מחדש.

3.2 חברות מכסימלית תהיה בת שתי קדנציות, קרי ארבע שנים רצופות. לאחר הפסקה של קדנציה ניתן יהיה להיבחר שוב להנהלה המצומצמת.

3.3 חבר הנהלה מצומצמת שנעדר במשך 3 ישיבות רצופות יחשב כמתפטר מההנהלה המצומצמת. הועד המנהל יבחר בחבר אחר כחבר בהנהלה המצומצמת.

4. תפקידים וסמכויות:

4.1 ניהול שוטף, כולל ניהול כספי,  של ענייני העמותה בכפוף למדיניות הועד המנהל.

4.2  דווח שוטף לוועד המנהל על דרך ניהול העמותה.

4.3 בנית תכנית עבודה שנתית והבאתה לאשור הועד המנהל.

4.4 בנית תקציב והבאתו לאישור הועד המנהל.

4.5 ייצוג העמותה בפני גופים חיצוניים (ממשלתיים, ממלכתיים ציבוריים או אחרים).

5. ישיבות ההנהלה המצומצמת:

5.1 ההנהלה המצומצמת תתכנס, לפחות, אחת לשישה שבועות.

5.2 הזמנה בפרוט סדר היום תשלח לחברי ההנהלה המצומצמת 14 יום לפחות לפני המועד שנקבע.

5.3 סדר היום יקבע על ידי היו"ר ועל פי בקשת חברי ההנהלה, שהודיעו על כך מראש ליו"ר.

5.4 בישיבות ההנהלה המצומצמת יירשם פרוטוקול שיחתם על ידי יו"ר ההנהלה. כל ישיבה תתחיל באישור הפרוטוקול הקודם.

 

ו. יושב ראש העמותה

1. בישיבה הראשונה לאחר בחירתו יבחר הועד המנהל ביו"ר מתוך חבריו.

2. יו"ר הועד המנהל ישמש כיו"ר העמותה ויבחר לתקופה של 4 שנים, עם אפשרות לקדנציה נוספת בת 4 שנים, קרי, 8 שנים.

3. תפקידים וסמכויות:

3.1  אחריות על הניהול הכספי של העמותה.

3.2  דואג לביצוע מדיניות העמותה בהתאם להחלטות הועד המנהל.

3.3  אחריות על מרכז / מנהל העמותה.

3.4  כינוס ישיבות ההנהלה המצומצמת והועד המנהל וניהולן. ניהול קביעת  סדר היום והנושאים שיובאו לדיון.

3.5  ניהול תהליכי קבלת החלטות, יזום הצבעה והכרזה על התוצאות.

3.6  אישור פרוטוקול הישיבות והפצתם.

3.7  קבלת דווח מראשי הוועדות על פעילותן.

 

ז. גזבר

1. גזבר העמותה יבחר מתוך חברי העמותה.

2. הגזבר ייבחר לתקופה של שנתיים ימים. ניתן להאריך תפקידו לתקופות של שנתיים נוספות בכל פעם.

3. תפקיד גזבר העמותה - ניהול כספי שוטף של כספי העמותה בתאום עם יו"ר העמותה.

 

ח.  ועדות ופורומים

1. הועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, רשאי למנות ועדות, פורומים וצוותים מקצועיים שיהיו מורכבים מחברי העמותה. ועדות הרשות של העמותה יכולות להיות קבועות ויכולות להיות אד-הוק עפ"י המנדט שתקבלנה מהועד המנהל.

1.1 מנדט ועדת רשות - כל ועדה שתוקם ביוזמת הועד המנהל תקבל ממנו את מנדט פעולתה, למעט אותן ועדות אשר מטרותיהן ותפקידיהן יפורטו בתקנון.

1.2 תוקף החלטות הועדה - החלטות הועדה יובאו כהמלצות בפני הועד המנהל.

1.3 חובת דיווח - על כל וועדות העמותה חלה חובת דיווח בפני הועד המנהל אחת לשנה לפחות.

1.4  הרכב הועדות:

1.4.1 בוועדות הקבועות יוכל לשמש כל חבר בעמותת חומ"ש

1.4.2 יושב ראש ועדה - יושבי ראש של הועדות יומלצו ויאושרו ע"י הועד המנהל.

1.4.3 חברי הועדה ייבחרו ע"י יו"ר הועדה מקרב חברי העמותה המעוניינים בכך. יו"ר הועדה יפעל לייצוג של מירב הגופים/גורמים המיוצגים בעמותה. חברי הועדה יובאו לאישור הועד המנהל.              

1.5 משך חברות בוועדה - חברות בוועדה תמשך לאורך תקופת הקדנציה של הנהלת העמותה, אלא אם חבר יבקש להפסיק חברותו בוועדה.

1.6 מספר חברי הועדה - מספר החברים בוועדה לא יעלה על 11 ולא פחות מ-3, אלא אם צוין אחרת לגבי ועדה מסוימת.

1.7 פקיעת חברות בוועדה - כמפורט לגבי תנאי חברות בעמותה או אם נעדר מישיבות הועדה לפחות 3 פעמים ללא הודעה מראש.

1.8 פגישות הועדה - ועדה תכונס עפ"י הצרכים, בהתאם להחלטת יו"ר הועדה, אך לא פחות מפעמיים בשנה.

1.9 סדר יום - סדר היום לישיבת הועדה ייקבע עפ"י יו"ר הועדה.

 רישום פרוטוקולים- כל יו"ר ועדה אחראי לניהול רישום הפרוטוקולים של ישיבות ועדתו. הפרוטוקולים יופצו לחברי הועדה וליו"ר העמותה.

1.11 אישור הפרוטוקול - בתחילת כל ישיבה יביא יו"ר הועדה את פרוטוקול ישיבת הועדה הקודמת לאישור.

1.12 שמירת הפרוטוקולים - הפרוטוקולים יתויקו בתיק הועדה.

2. הועדות

2.1 ועדות חובה:

2.1.1 ועדת הביקורת מספר חברי ועדת הביקורת לא יהיה פחות משניים.

חברי ועדת הביקורת יכהנו מהיבחרם באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדה חדשה ולפחות פעם בשנה. חבר הועדה היוצאת יכול להיבחר לוועדה החדשה. סמכויות וחובות ועדת ביקורת: כנדרש בתקנון המצוי. כל הסמכויות המוקנות מתוקף חוק העמותות.

2.1.2  ועדת חברות ותקנון

סמכויות הועדה

- אשור או דחיית חברות בעמותה, כאמור בסעיף א-2.

- ועדת חברות רשאית להתנגד להכללת חבר/ים בוועדה מסוימת משיקולי יעילות בתפקוד הועדה או חשש לשיקולים זרים בהגשת המועמדות.

- גיוס חברים חדשים לעמותה.

- הכנת הצעות לעדכון התקנון עפ"י הצורך והתאמתו למציאות ולצרכים המשתנים.

- אחראית להגברת מעורבות החברים בעמותה.

- אחריות על ניהול פנקס החברים של העמותה.

 2.2  ועדות רשות

2.2.1  ועדה לקשרים בינלאומיים

2.2.2  ועדת השתלמויות

2.2.3  ועדת פרסום ויחסי ציבור

2.2.4  ועדת חקיקה

2.2.5  ועדת חסויות ומשאבים

2.2.6  פורום המטפלים בפיגור השכלי

2.2.7  פורום לקויי שמיעה

2.2.8  ועדה לקידום מקצועי ופרויקטים

2.2.9  ועדות אחרות יכול שיוקמו בהמלצת הועד המנהל

2.3 ועדת ערר

 

ועדת ערר תמונה על ידי הועד המנהל, אד-הוק, מקרב חברי העמותה. ועדת ערר תמנה שלושה חברים. יו"ר העמותה יכהן כיו"ר הועדה.

3. פורומים

דין הפורום כדין ועדה כאמור בסעיף ו-1 לעיל .   

תפקידי הפורום הינם במסגרת ההשתלמויות המקצועיות של החברים בו.

 

ט. נכסים והכנסות

1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה אסורה.

2. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 

 

 

יצירת קשר

סיגל הרשקוביץ

כתובת: ארלוזורוב 93 תל אביב

טלפון: 052-264-2255

 

הרשמה לדיוור